logo
logo barva

Poselství a záštity

Záštity

MŠMT

Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k nahlédnutí zde.

MK

Záštita Ministerstva kultury k nahlédnutí zde.

UNESCO

Záštita České komise pro UNESCO k nahlédnutí zde.

Robert Plaga

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

foto: archiv MŠMT

Umělecké vzdělávání považujeme na ministerstvu školství za velmi důležitou součást vzdělávání. V České republice máme téměř 500 základních uměleckých škol, ve kterých se učí zpívat, tančit, hrát na hudební nástroj či malovat více než čtvrt milionu dětí. Proto jsme také velmi rádi udělili záštitu Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, v rámci něhož mají žáci „lidušek“, ale také amatérské soubory, možnost představit své umění veřejnosti a propagovat svou tvorbu a přínosy uměleckého vzdělání. V neposlední řadě pak tato akce otevírá příležitost pro setkávání lidí působících napříč uměleckými obory a navázání další spolupráce.

Přeji Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby další úspěšný ročník a mnoho spokojených diváků i vystupujících.

Stanislav Štech

Předseda České komise pro UNESCO

Prof. Stanislav Štech

foto: web ceskaskola.cz

V době neustálého zdůrazňování významu a společenského přínosu především technického, ekonomického a utilitárního vzdělávání a lidské produktivity vůbec, je ARTýden mimořádně potřebný.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu podobnými aktivitami upozorňuje na dvě věci. Jednak ukazuje, že tvorba není jen výsadou happy few. Pestrá škála představovaných amatérských uměleckých počinů dokládá jejich rozmanitost. Vybízí současně k zapojení i ty, kteří až dosud měli pocit, že na umělecké vyjádření je nutné „mít buňky“, a proto je třeba nikdy nenapadlo se podobné činnosti věnovat.

A také prostřednictvím důrazu na vzdělávání v tzv. estetických oborech či předmětech připomíná, že úkolem vzdělávání je také komplexní osobnostní růst mladých lidí. Rozvoj citlivosti, schopnost kultivovaného sebevyjádření, komunikace i jinými než racionálními prostředky – to vše obohacuje nejen mladé lidi.

Cíle UNESCO – rozvoj umělecké výchovy a podpora rozmanitosti kulturních projevů – nacházejí v ARTýdnu jednu z forem svého naplnění.

Antonín Staněk

Ministr kultury

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

foto: web MK

Je mi ctí a potěšením, že Vás mohu pozdravit jménem Ministerstva kultury i jménem svým u příležitosti konání 7. ročníku projektu ARTýden – Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Oblast neformálního vzdělávání, do níž lze zahrnout i projekt ARTýden, přispívá k rozvoji tzv. soft skills, které můžeme česky pojmenovat jako životní, sociálně-emoční či sociální dovednosti. Je tím správným prostorem k vzájemnému porozumění, obohacení, ke zlepšení komunikace a budování mezigeneračních a mezioborových vztahů. Dovednosti, jako jsou tvořivost, kritické myšlení, převzetí iniciativy a řešení problémů hrají významnou roli ve zvládání složitosti a změn v současné společnosti. Udržování kompetencí v aktuálním stavu a získávání nových v reakci na měnící se potřeby je celoživotní proces. Každý potřebuje příležitost podporovat rozvoj svých kompetencí po celý život od předškolního až po seniorský věk. Kompetence získané ve škole se mohou rozvíjet právě na takovýchto neformálních, často i mezigeneračních setkáních. K tomu je vhodné využít občanské iniciativy a postupů, které se osvědčují v aktivitách mnohých neziskových organizací, obecně prospěšných společností či zájmových spolků.

Jak v oblasti formálního, tak i neformálního vzdělávání jsou potřebné změny k zajištění toho, aby odrážely politický, sociální, ekonomický, ekologický a technologický vývoj posledního desetiletí. V naší rychle se měnící době je třeba využít plného potenciálu neformálního uměleckého vzdělávání a kultury jakožto prostředku pro posílení sociální spravedlnosti a aktivního občanství.

Ministerstvo kultury i já osobně si vážíme takovýchto kulturních aktivit, chápeme smysl a význam projektu ARTýden – Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Důkazem je převzetí záštity Ministerstva kultury nad touto akcí.

Přeji všem účastníkům mnoho nevšedních a nezapomenutelných zážitků.